INFORMACIONE TË PËRGJITHSHME

INFORMACIONE TË PËRGJITHSHME

Halkbank SHA Shkup ofron kredi me paket policë sigurimi për persona fizikë që janë në marrëdhënie të rregullt të punës. Kredinë mund ta shfrytëzoni si kredi afatgjate pa dedikim por njëashtu këtë lloj të kredisë mund ta shfrytëzoni për likuidimin e tërë ekspozimit kreditor të ndonjë personi tjetër të familjes tuaj. Polica e sigurimit nga Halk Insurance siguron mbrojtjen e pronës tuaj nga aksidentet, sigurinë e ripagimit dhe mbrojtjen e të gjithë familjes. Për informacione më të detajuara mbi kredinë hipotekare drejtohuni në degën më të afërt të Halkbank SHA Shkup.

Paket polica e sigurimit të destinuara për sigurimin e kredisë konsumatore, kredisë hipotekare dhe të krediës banimi nga Halkbank SHA Shkup është një e tërë, dhe përmban mbulimin e mëposhtëm dhe rreziqet e mbuluara: 

 • Humbje mundësi për kthimit të kredisë - vdekje për çfarëdo arsye, vdekje aksidentale (shuma e siguruar deri në shumën e kredisë)
 • Sigurimi i aksidenteve - paaftësi e përhershme mbi 30% (shuma e siguruar deri në 50,000 eur)

Halkbank SHA Shkup është një agjent i licencuar për shitjen e policave të sigurimeve nga Halk Insurance SHA Shkup.

PËRPARËSITË

PËRPARËSITË

Kredinë që e ofron Halkbank AD Skopje është me normë të volitshme të interesit, normë të ulët të shpenzimeve të përgjithshme të kredisë si dhe lehtësime të shumta sa i përket kolateralit/sigurimit.

KUSHTET PËR KREDI

KUSHTET PËR KREDI

 • Shuma: deri 140.000 EUR
 • Afati maksimal: deri 300 muaj 
 • Aftësia kreditore: në përputhje me të ardhurat mujore
 • Norma e interesit:
  • 3,5% normë fikse interesi për 3 muajt e parë,
  • 5,5 pikë përqindjeje + normë e ndryshueshme interesi të Euriborit 6 mujor për periudhën e mbetur. (SVT 5,50%)*
  • Pako polisë sigurimi për sigurim nga Halk Osiguruvanje
 • Komisioni për përpunimin e kredisë: 0%
 • Shpenzimet e kredisë:
  • 350 mkd – kontroll në Byronë kreditore (kompensimi do të paguhet para arkëtimit të kredisë dhe nuk paguhet për kërkesa të refuzuara dhe të anuluara),
  • 150 mkd aplikacion për kredi
  • Lartësia e shpenzimit të pakos së sigurimit varet nga tarifa e Halk Osiguruvanje AD Skopje dhe parametrat individualë të kredikërkuesit. Polisa paguhet për çdo vit gjatë kohëzgjatjes së kredisë.
 • Kompensimi për shlyerje të parakohshme të kredisë:
  Për shlyerjen e parakohshme të kredisë, Banka llogarit dhe arkëton një tarifë të njëhershme në shumën prej 3% të vlerës së shumës së parapaguar, nëse ripagimi bëhet duke rifinancuar me një kredi nga një bankë tjetër, respektivisht 0% nëse ripagimi është bërë nga fondet vetanake.

  Për çdo shlyerje të parakohshme, përdoruesi është i detyruar të njoftojë Bankën 7 (shtatë) ditë para datës së pagesës.

  Kompensimi paguhet nëse Përdoruesi i kredisë ka themeluar një marrëveshje hipotekare të përparësisë tjetër, për kohëzgjatjen e Marrëveshjes së kredisë.

  Përdoruesi është i detyruar të paguajë këtë kompensim menjëherë pasi të marrë llogaritjen nga Banka.

  Personat kompetent të Bankës për likuidimin e kredisë janë të detyruar të kontrollojnë pasuritë e paluajtshme përmes Kadastrës së Republikës së Maqedonisë me certifikatën e pronësisë më të fundit ditën pas marrjes së fondeve nga shlyerja e parakohshme.
 • Kolaterali/Sigurimi: 
  • Hipotekë në paluajtshmëri në vlerë deri në 1:1,3, kambial dhe deklaratë kambiali.
  • Pako polisë sigurimi për sigurim nga Halk Osiguruvanje.

* 5,50% SVT për shumë kredie prej 50.000 eur, për pranues të pagës, normë fikse interesi prej 3,5% për 3 muajt e parë, e ndryshueshme prej 5.5 pp + euribori 6 mujor për periudhën e mbetur, afat të shlyerjes prej 95 muaj, shpenzim aplikacioni prej 150 MKD dhe shpenzim kontrolli në BKM prej 350 MKD.

***Mbi lartësinë e normës vjetore të shpenzimeve të përgjithshme (SVT), ndikon afati i kthimit të kredisë, shuma e kredisë, shuma e shpenzimeve të kredisë që janë përfshirë në llogaritjen e SVT-së, shkalla e normës së kontraktuar të interesit.

****Në shembujt e treguar, pakoja e polisës së sigurimit nuk është përfshirë në llogaritjen e SVT-së.


PYETJET

PYETJET MË SHPESH TË PARASHTRUARA

A EKZISTON MUNDËSIA PËR BASHKËHUAMARRËS TE KREDIA HIPOTEKARE?

Ekziston mundësi për të përfshirë bashkëkërkues që është me kohë pune të plotë në administratën publike, shoqëratë aksionare, institucion financiar ose në kompani private që është e pranueshme për Halk Bank AD Shkup.

SA ËSHTË SHUMA E POLICËS SË SIGURIMIT?

Shuma e shpenzimit të polisës së sigurimit varet nga tarifa e Halk Insurance. Polica paguhet çdo vit për kohëzgjatjen e kredisë.


E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.