01.10.2018

HIDHU NË HALKVENTURË

Lojë e madhe shpërblyese e Halkbank!

Të nderuar klientë,

Me kënaqësi të madhe Ju njoftojmë se nga 01.10.2018 ka filluar loja shpërblyese „Hidhu në Halkventurë “, dhe e njëjta do të zgjasë deri më 31.12.2018.

Shpërblimi kryesor është makinë JEEP Compass, ndërsa të gjithë perosnat e interesuar kanë mundësi për të marrë pjesë në garë, duke i plotësuar këto kushte:

1. Të keni kryer 10 transakcione me kartelat tuaja debitore ose kreditore të Mastercard për persona fizikë të lëshuara nga Halkbank.

2. Të jeni shfrytëzues aktiv të paktën edhe i 2 llojeve të ndryshme të produkteve ose shërbimeve nga këto më poshtë:

  • Pagë/Pension
  • tejkalim i lejuar në llogari transakcionale
  • Kredi
  • Depozitë
  • Polisë sigurimi
  • Banking elektronik SMS info

3. Të plotësoni deklaratën për pajtueshmëri përmes internet faqes zyrtare të Halkbank AD Skopje

Përveç shpërblimit kryesor, duke i plotësuar kushtet hyni në garë edhe për vauçerë me vlerë prej 10.000 denarëve.

Në lojën shpërblyese të drejtë pjesëmarrjeje kanë të gjithë personat fizikë të moshës madhore që janë klientë të HALKBANK AD Skopje dhe njëkohësisht i plotësojnë kushtet e lartpërmendura.

Rregullat e lojës shpërblyese mund ti shikoni në: http://halkbank.mk/content/pdf/Halkvantura%20Pravila.PDF

Merr busull, fito makinë dhe HIDHU NË HALKVENTURË!

Me respekt,
Halkbank AD Skopje

E drejta e autorit 2015 HALKBANK AD Skopje. Të gjithë të drejtat janë të rezervuara.