28.12.2020

Соопштение

Ценети клиенти, 

Ве известуваме дека од 01.01.2021 год. се воведуваат нови тарифи во делот на безготовинскиот платен промет преку шалтер во земјата за физички лица.

Тарифните ставки кои се менуваат се следни:

Безготовински платен промет

Трансакции извршени преку КИБС

по налог

35 денари

збирен налог ПП53

35 денари од поединечна трансакција

Интерни плаќања

кон трансакциска сметка на физичко лице по налог

20 денари

кон трансакциска сметка на правно лице по налог

30 денари

налог кон сметка на Халкбанк АД Скопје

10 денари

збирен налог ПП53

20 денари по поединечна трансакција


Измените се однесуваат само за платниот промет преку шалтер во земјата за физички лица, провизијата за трансакции извршени на шалтер преку МИПС и платен промет преку електронско и мобилно банкарство остануваат непроменети.

Со почит,

Халкбанк АД Скопје

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани.