УСЛОВИ ЗА КРЕДИТ

 • Износ: до 1.500.000 МКД
 • Максимален рок: до 120 месеци 
 • Кредитна способност: согласно месечните примања
 • Камата: 5% фиксна каматна стапка за првите три години, за остатокот на периодот 5,5% варијабилна каматна стапка (референтната стапка за пресметување на стапката на законската казнена камата која во моментот на склучување договор изнесува 1,5 % зголемена за 4 пп) (СВТ 5,38%)*полисата не е влезена во оваа пресмeтка на СВТ
 • Провизија за обработка на кредитот: 0%
 • Провизија за предвремена ликвидација: 0%
 • Трошоци за кредитот:
  • 350 мкд  - проверка во Кредитно биро  (надоместот се наплаќа пред исплата на кредитите и не се наплатува за одбиени и откажани барања),
  • 150 мкд - апликација за кредит
  • Висината на трошокот на пакетот полиса за осигурување е во зависност од тарифата на Халк Осигурување АД Скопје и индивидуалните параметри на кредитокорисникот. Полисата се плаќа секоја година во времетрање на кредитот.

* 5,38% СВТ за износ на кредит од 600.000 МКД, каматна стапка 5% фиксна каматна стапка за првите три години, за остатокот на периодот променлива од 5,5%, рок на отплата 120 месеци, трошок за апликација од 150 МКД и трошок за проверка во МКБ 350 МКД

** Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ  , висината на договорната каматна стапка и  износот на пакетот полиса од Халк Осигурување.

*** Во искажаниот пример за СВТ од 5,38 % пакетот полиса за осигурување не е влезена во пресметката

Пакетот полиса за осигурување наменет за осигурувања на потрошувачки кредити  претставува една целина, а ги содржи следните покритија и опфатени ризици:

 • НЕМОЖНОСТ ЗА ВРАЌАЊЕ НА КРЕДИТИ – смрт од било која причина ,смрт од незгода
 • ОСИГУРУВАЊЕ ОД НЕЗГОДА – траен инвалидитет над 30%

Халкбанк АД Скопје е лиценциран застапник за продавање на полиси за осигурување од Халк Осигурување АД Скопје.

Биди информиран за

ДЕТСКО
ШТЕДЕЊЕ

Штеди за твоите деца

Земи ја твојата

КРЕДИТНА КАРТИЧКА

Ти плаќаш,
Ние те наградуваме со бонус!

Оди на

Е-банкарство

Прави Банкарски трансакции
од секаде!

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани.