Банката врши продажба на имот, преземен врз основа на ненаплатени побарувања. За подетални информации може да се обратите на тел. 02/3240-890 или 071/240-624.

НЕДВИЖНИНИ

  1. 1. Куќа, с.Негорци (google map)
  2. 2. Деловен порстор, ул.Маршал Тито бб, Богданци (google map)
  3. 3. Деловен објект и земјиште, ул.Буковска, Битола (google map)
  4. 4. Куќа и земјиште, ул.И.Р.Лола 4, Кавадарци, ИЛ бр.4896, KO Кавадарци 2 (google map)

ПОДВИЖНИ СРЕДСТВА

  1. 1. Предмети украси SWAROVSKI

ПРОДАЖБА НА ИМОТ ПРЕКУ ИЗВРШИТЕЛ

Рд.Бр. Опис    
1 Недвижен имот – куќа со дворно место во Битола Битола детали:
1, 2, 3, 4 
2 Подвижен имот – тенда-пергола  Скопје детали:
1, 2, 3, 4
3 Недвижен имот – идеален дел на земјиште во с. Режановце Куманово детали
4 Недвижен имот – земјоделско земјиште во Челопек Куманово детали
5 Недвижен имот – двор, земјиште под зграда и земјоделско земјиште Куманово детали:
1, 2, 3
6 Недвижност – земја и стан во семејна зграда Неготино детали
7 Недвижен имот – Деловна просторија - Непроштено, Тетово Тетово детали:
1, 2
8 Недвижен имот – Земјоделско земјиште - Пепелиште, Криволак Неготино детали:
1, 2
9 Недвижен имот - Куќа со дворно место во КО Љубодраг, Куманово Куманово детали:
1, 2
10 Недвижен имот - Куќа и земјиште - Елшани, Охрид Охрид детали:
123
11 Електрични виљушкари, комора за замрзнување и
магацински палетни регали
Струмица детали:
1, 2
12 Недвижен имот - земјоделско и градежно земјиште во Ѓорче Петров- Лепенец  Скопје детали:
1, 2, 3
13Недвижен имот – деловни простории во Скопје Север
Скопједетали:
1, 2
14Недвижен имот – Станбена куќа во Велес
Велес
детали:
1, 2, 3
15 Недвижен имот – Земјоделско земјиште во Црешево и Стајковци - Скопје Скопје детали:
1, 2, 3
16Недвижен имот – Земјоделско земјиште во Дабиља - Струмица
Струмица
детали:
1, 2
17Недвижен имот - Куќа во Драчево - Скопје 
Скопје
детали
18Недвижен имот - две куќи и дел. простор во Прилеп​
Прилепдетали:
1, 2
19Недвижен имот - дел.простор
Струмицадетали
20Подвижен имот - ТМВ Citroёn Jumper​ 2016год
Скопједетали:
1, 2, 3, 4
21Недвижен имот – Куќа со ДП во Гостивар
Гостивардетали:
1, 2
22Недвижен имот – Куќа со дворно место во Бутел
Скопједетали
23Недвижен имот – Стан во Чаир
Скопједетали
24Недвижен имот –  Куќа со двор и земјоделско земјиште во Пирава
Валандоводетали:
1, 2


Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани.