Банката врши продажба на имот, преземен врз основа на ненаплатени побарувања. За подетални информации може да се обратите на тел. 02/3240-890 или 071/240-624.

НЕДВИЖНИНИ

  1. 1. Куќа, ул.Антон Пеган 8, Неготино (google map)
  2. 2. Деловен простор, бул.АВНОЈ 68, Скопје (google map)
  3. 3. Куќа, с.Негорци (google map)
  4. 4. Куќа, земјиште и деловен простор, с.Дихово (google map)
  5. 5. Деловен порстор, ул.Маршал Тито бб, Богданци (google map)
  6. 6. Деловен објект и земјиште, ул.Буковска, Битола (google map)
  7. 7. Куќа и земјиште, ул.И.Р.Лола 4, Кавадарци, ИЛ бр.4896, KO Кавадарци 2 (google map)
  8. 8. Земјоделско земјиште, Визбегово, Скопје (google map)

ПОДВИЖНИ СРЕДСТВА

  1. 1. Предмети украси SWAROVSKI

ПРОДАЖБА НА ИМОТ ПРЕКУ ИЗВРШИТЕЛ

Рд.Бр. Опис    
1 Недвижен имот – куќа 320м2 со дворно место 631м2 во Бутел Скопје детали:
1, 2, 3, 4, 5, 6
2 Недвижен имот – земјоделско земјиште на м.в. Орман Трло во Стајковци  Скопје детали:
1, 2, 3 
3 Недвижен имот – куќа, дел. Објект со дворно место во Бадар, Катланово  Скопје детали:
1, 2, 3
4 Недвижен имот – куќа со дворно место во Битола Битола детали:
1, 2, 3, 4 
5 Подвижен имот – тенда-пергола  Скопје детали:
1, 2, 3, 4
6 Недвижен имот – идеален дел на земјиште во с. Режановце Куманово детали
7 Недвижен имот – земјоделско земјиште во Челопек Куманово детали
8 Недвижен имот – двор, земјиште под зграда и земјоделско земјиште Куманово детали:
1, 2, 3
9 Недвижност – земја и стан во семејна зграда Неготино детали
10 Недвижен имот – Деловна просторија - Непроштено, Тетово Тетово детали:
1, 2
11 Недвижен имот – Земјоделско земјиште - Пепелиште, Криволак Неготино детали:
1, 2
12 Недвижен имот - Куќа со дворно место во КО Љубодраг, Куманово Куманово детали
13 Недвижен имот - Куќа и земјиште - Елшани, Охрид Охрид детали:
1, 2,3
14 Електрични виљушкари, комора за замрзнување и
магацински палетни регали
Струмица детали:
1, 2
15 Недвижен имот - земјоделско и градежно земјиште во Ѓорче Петров- Лепенец  Скопје детали:
1, 2, 3
16Недвижен имот – деловни простории во Скопје Север
Скопједетали:
1, 2
17Недвижен имот – Станбена куќа во Велес
Велес
детали:
1, 2


Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани.