УСЛОВИ ЗА КРЕДИТ

 • Износ: до 1.500.000 МКД
 • Максимален рок: до 120 месеци 
 • Грејс период 6 месеци
 • Кредитна способност: согласно месечните примања
 • Камата: 5% фиксна каматна стапка за првите две години, за остатокот на периодот 5,5% варијабилна каматна стапка (референтната стапка за пресметување на стапката на законската казнена камата која во моментот на склучување договор изнесува 1,5 % зголемена за 4 п.п.) (СВТ 5,60%)
 • Провизија за обработка на кредитот: 0% до 30.11.2020
 • Провизија за предвремена ликвидација: 0%
 • Трошоци за кредитот:
  • 350 мкд  - проверка во Кредитно биро  (надоместот се наплаќа пред исплата на кредитите и не се наплатува за одбиени и откажани барања),
  • 150 мкд - апликација за кредит
  • Трошок за осигурителна полиса.

*Во зависност од износот на кредитот полисата може да биде :

 • Полиса од несреќен случај 600 мкд годишно, за период еднаков на рокот на отплата на кредитот
 • Пакет полиса за осигурување со ризик смрт од било која причина и траен инвалидитет ( над 30% )  - во зависност од личните параметри на кредитокорисникот и износот на кредитот

5,60% СВТ за износ на кредит од 600.000 МКД со 6месеци грејс период, каматна стапка 5% фиксна каматна стапка за првите две години, за остатокот од периодот променлива од 5,5%, рок на отплата 95 месеци, трошок за апликација од 150 МКД , трошок за проверка во МКБ 350 МКД и трошок за полиса од незгода 600 МКД

** Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ, висината на договорната каматна стапка и износот на полисата.

Биди информиран за

ДЕТСКО
ШТЕДЕЊЕ

Штеди за твоите деца

Земи ја твојата

КРЕДИТНА КАРТИЧКА

Ти плаќаш,
Ние те наградуваме со бонус!

Оди на

Е-банкарство

Прави Банкарски трансакции
од секаде!

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани.