УСЛОВИ ЗА КРЕДИТ

 • Износ: до 1.200.000 МКД
 • Максимален рок: до 120 месеци 
 • Кредитна способност: согласно месечните примања
 • Камата: 5,5% фиксна каматна стапка за првaтa годинa, за остатокот на периодот 6,5 % варијабилна каматна стапка (референтната стапка за пресметување на стапката на законската казнена камата која во моментот на склучување договор изнесува 1,5 % зголемена за 5 п.п.) (СВТ 6,93%)
 • Провизија за обработка на кредитот: 1%
 • Провизија за предвремена ликвидација: 0%
 • Задолжителна полиса од незгода од Халк Осигурување АД Скопје  ,600 мкд годишно  за период еднаков на рокот на отплата на кредитот
 • Трошоци за кредитот:
  • 350 мкд  - проверка во Кредитно биро  (надоместот се наплаќа пред исплата на кредитите и не се наплатува за одбиени и откажани барања),
  • 150 мкд - апликација за кредит
  • 600 мкд за полиса од незгода.

6,93% СВТ за износ на кредит од 600.000 МКД, каматна стапка 5,5% фиксна каматна стапка за првитa годинa, за остатокот од периодот променлива од 6,5%, рок на отплата 95 месеци, трошок за апликација од 150 МКД , трошок за проверка во МКБ 350 МКД и трошок за полиса од незгода 600 МКД

** Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ, висината на договорната каматна стапка и износот на полисата.

Биди информиран за

ДЕТСКО
ШТЕДЕЊЕ

Штеди за твоите деца

Земи ја твојата

КРЕДИТНА КАРТИЧКА

Ти плаќаш,
Ние те наградуваме со бонус!

Оди на

Е-банкарство

Прави Банкарски трансакции
од секаде!

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани.