УСЛОВИ ЗА КРЕДИТ

  • Износ: до 600.000 МКД
  • Максимален рок: до 84 месеци 
  • Кредитна способност: До 1/3 од месечните примања
  • Камата: 5,5% варијабилна каматна стапка (референтната стапка за пресметување на стапката на законската казнена камата која во моментот на склучување договор изнесува 1,5 % зголемена за 4 п.п.) (СВТ 6,04%)*
  • Провизија за обработка на кредитот: 2.000 мкд еднократно при одобрување
  • Провизија за предвремена ликвидација: 0%
  • Годините на старост и рокот на кредитот да не надминуваат 75 години.
  • Трошоци за кредитот:
  • 350 мкд  - проверка во Кредитно биро  (надоместот се наплаќа пред исплата на кредитите и не се наплатува за одбиени и откажани барања),
  • 150 мкд - апликација за кредит

* 6,04% СВТ за износ на кредит од 200.000 МКД, каматна стапка променлива од 5,5%, рок на отплата 84 месеци, трошок за апликација од 150МКД и трошок за проверка во МКБ 350 МКД

** Врз висината на годишната стапка на вкупните трошоци (СВТ), влијае рокот на враќање на кредитот, износот на кредитот, износот на трошоците за кредитот што се вклучени во пресметката на СВТ и висината на договорната каматна стапка.

Биди информиран за

ДЕТСКО
ШТЕДЕЊЕ

Штеди за твоите деца

Земи ја твојата

КРЕДИТНА КАРТИЧКА

Ти плаќаш,
Ние те наградуваме со бонус!

Оди на

Е-банкарство

Прави Банкарски трансакции
од секаде!

Copyright 2014 HALKBANK АД Скопје. Сите права задржани.